От 17юни 2008 г. в ПГТЕ " Хенри Форд" стартира проект

BG051РО/001/07/3.3-01/83

"Светът принадлежи на най-добрите - на производствена практика в Овергаз!"

Проектът е по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


BG051РО001/07/3.3-01


"Разработване на механизми за училищни и студентски практики"

Европейски Социален Фонд 2007-2013 г.
Република България

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ПГТЕ "Хенри Форд" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган."

 

...............................................................................

Последна промяна: 30 май 2009 г.

 

© 2008 ПГТЕ "Хенри Форд" гр. София    Всички права запазени